The Child-Killer Zionist Regime is the Enemy of Humanity

سحابی حباب

1مطلب موجود می باشد.
ویژگی‌های سحابی حباب (NGC 7635)
نجوم

ویژگی‌های سحابی حباب چیست – NGC 7635 – ساختار و موقعیت مکانی


سحابی حباب (NGC 7635) ویژگی‌های سحابی حباب چیست: سحابی حباب (Bubble nebula) یک سحابی گسیلشی یا نشری در صورت فلکی ذات‌الکرسی شمالی است. فاصله سحابی حباب از…