The Child-Killer Zionist Regime is the Enemy of Humanity

فناوری

1مطلب موجود می باشد.
قسمت‌ها یا اجزای اصلی هواپیما: موتور و بدنه و بال و دم و ارابه فرود
فناوری

قسمت‌ها یا اجزای اصلی هواپیما: مرکز تولید نیرو و بدنه و بال و دم و ارابه فرود


اجزای اصلی هواپیما چه هستند؟ هواپیماها در گذر زمان بسیاری تغییر کرده و پیچیده‌تر شده‌اند. کاربردها و قابلیت‌های‌ آن‌ها نیز معمولا پیوسته افزایش یافته است. اما اجزای…