The Child-Killer Zionist Regime is the Enemy of Humanity

کمربند کویپر چیست و کجاست

1مطلب موجود می باشد.
کمربند کویپر چیست و کجاست
نجوم

کمربند کویپر چیست و کجاست؟ اجرام و اطلاعات و ویژگی‌ها


کمربند کویپر چیست کمربند کویپر چیست: کمربند کویپر (Kuiper belt) ناحیه‌ای از منظومه شمسی است که تقریباً پس از مدار سیاره نپتون آغاز می‌شود و تا حدود ۲۰…