یا فاطمة الزهراء

کهکشان راه شیری

1مطلب موجود می باشد.
کهکشان راه شیری چیست و چند ستاره و چند سیاره دارد؟
نجوم

کهکشان راه شیری چیست و چند ستاره و چند سیاره دارد؟


کهکشان راه شیری چیست و کجاست؟ کهکشان راه شیری (به‌انگلیسی Milky Way galaxy) کهکشانی بزرگ متشکل از میلیاردها ستاره و سیاره و دیگر اجرام آسمانی از جمله…